REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OOGNET
 1. DEFINICJE
  1. OOGNET – oznacza platformę i portal OOGNET.PL będący własnością Astro S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000339876, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP: 526-10-03-879; REGON: 010749380; o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) w wysokości 495 000.00 złotych.
  2. Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne podłączone do sieci Internet stworzone przez Astro S.A. w oparciu o platformę OOGNET. Serwisy te umożliwiają Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Astro S.A. i/lub Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet udostępnione w odpowiedniej domenie.
  3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług OOGNET
  4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu OOGNET i/lub Serwisów.
  5. Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach platformy OOGNET, w tym:
   1. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika
   2. Usługi komunikacyjne - umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez udostępnienie mechanizmów umożliwiających wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych
   3. Usługi wyszukiwania - umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach OOGNET
   4. Usługi reklamowe - emisja materiałów reklamowych w Portalu OOGNET i/lub Serwisach na zlecenie Partnerów.
  6. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Astro S.A. w ramach projektu OOGNET.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu OOGNET i/lub Serwisów, zakres odpowiedzialności Astro S.A. oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
  2. Korzystając z Portalu OOGNET i/lub Serwisach Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
  4. Portal OOGNET i/lub Serwisy udostępniane są na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5) i 6).
  5. Astro S.A. udostępnia dodatkowe Serwisy. W przypadku takich Serwisów do usług OOGNET zastosowanie ma Regulamin lub Regulamin szczegółowy danego Serwisu w ramach OOGNET, natomiast do usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na stronach poszczególnych Serwisów.
  6. Regulaminy szczegółowe, dotyczące odpowiednich usług OOGNET, udostępniane są przez OOGNET na stronie poszczególnych Serwisów.
 3. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   1. hardware,
   2. połączenie z siecią Internet,
   3. przeglądarkę internetową,
   4. inne oprogramowanie wymagane przez Usługi.
  2. OOGNET zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Portalu OOGNETi/lub Serwisów lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu OOGNET i/lub Serwisów oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL.
  2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5) i 6).
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu OOGNET i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
  2. Zakazane jest korzystanie z Portalu OOGNET i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
  4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Astro S.A., ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa, mailowo wysyłając maila na adres reklamacje@oognet.pl lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego się na stronach serwisu OOGNET.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Astro S.A.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ASTRO S.A. ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z PORTALU OOGNET
  1. Astro S.A. zastrzega, że korzystanie z Portalu OOGNET i/lub Serwisów możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  2. Astro S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu OOGNET i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  3. Astro S.A. nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Portalu OOGNET i/lub Serwisach artykułach i wypowiedziach pochodzących od innych niż OOGNET wydawców polskich i zagranicznych.
  4. Astro S.A. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu OOGNET i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Portalu OOGNET i/lub Serwisów, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Astro S.A.
  5. Astro S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu OOGNET i/lub Serwisów, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
  6. Astro S.A. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu OOGNET i/lub Serwisów, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
  7. Astro S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu OOGNET i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Astro S.A. udostępnia w Portalu OOGNET i/lub Serwisach chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Portalu OOGNET i/lub Serwisach wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
  2. Astro S.A. udostępniając w Portalu OOGNET i/lub Serwisach treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
  3. Astro S.A. udostępnia w Portalu OOGNET i/lub Serwisach treści, do których prawa autorskie przysługują Astro S.A., opatrzone znakiem "Copyright (C) Wszystkie prawa zastrzeżone" oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.
  4. Użytkownicy Portalu OOGNET i/lub Serwisów są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
  5. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
  6. Udostępniając własne treści w Portalu OOGNET i/lub Serwisach Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Astro S.A. udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 9. OCHRONA PRYWATNOŚCI
  1. Astro S.A. gwarantuje Użytkownikom Portalu OOGNET i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
  2. Astro S.A. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
  3. W ramach świadczenia niektórych Usług Astro S.A. zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
  4. Astro S.A. zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
  5. Astro S.A. gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.
  6. Astro S.A. gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się wtedy jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
   1. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.
   2. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu OOGNET i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Astro S.A. zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Astro S.A. zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Astro S.A., chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
  3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Astro S.A.
  4. Astro S.A. zastrzega, że w przypadku zgłaszania Astro S.A. problemów związanych z korzystaniem z Portalu OOGNET i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Astro S.A. do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 11. EWENTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INFORMACJA O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ ASTRO S.A. DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ UŻYTKOWNIK
  1. Astro S.A. zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym przez Użytkowników informacjom.
  2. Astro S.A. zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części Portalu OOGNET i/lub Serwisów i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
  3. W przypadku korzystania za pośrednictwem Portalu OOGNET i/lub Serwisów z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika.
  4. Astro S.A. udostępnia mechanizmy informatyczne w Portalu OOGNET i/lub Serwisach w celu udostępnienia Użytkownikom zawartości Portalu OOGNET i/lub Serwisów.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2010r.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
  3. Astro S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie OOGNET pod adresem http://www.oognet.pl/info/regulations
  5. Korzystanie przez użytkownika z Portalu OOGNET i/lub Serwisów po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
  6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt "Opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej innowacyjnej usługi na platformie IPTV OOGNET"